NME2-SSI-V15-12-O –  高分辨率磁性编码器

技术数据

 • 指引  
 • 编码器信号类型 SSI 
 • 轴直径
 • 输出信号 SSI 
 • 工作温度  -
 • 湿度 max. 95% (no condensation) 
 • 线性驱动芯片  
 • 编码器分辨率 SSI 17 Bit 
 • 工作电压(编码器) 9.00 – 30.00 V
 • 极限转速 12000 RPM
 • 储存温度  -

尺寸

NME-2-O
Creation in progress ...

配件

ZK-MCM-12-500-S-JXH 编码器线缆 NME2/3 0.5m
ZK-MCM-12-500-S-JPAD 编码器线缆 NME2/3 0.5m
ZK-MCM-12-500-S-JGH 编码器线缆 NME2/3 0.5m
ZK-MCM-12-2,0-S-JPAD 编码器线缆 NME2/3 2.0m
ZK-NME2-12-500-S 编码器线缆 NME2,0.5 m